Διαδικτυακή Πλατφόρμα
Identification of Skills needs and Training by Elder Caregivers

Σε μετέπειτα στάδιο του έργου EldiCare, θα μελετήσουμε τις δυνατότητες που προσφέρουν οι πλατφόρμες ανοιχτού κώδικα (open source platforms), όπως το Moodle και το e-twinning, οι οποίες διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στο e-learning.

H on-line πλατφόρμα του έργου πρόκειται να επιτελέσει τις ακόλουθες λειτουργίες:

  • Πληροφόρηση του κοινού για τις δραστηριότητες και τα παραδοτέα του έργου (π.χ. προγράμματα σπουδών, εκπαιδευτικό υλικό, έγγραφα, ερωτηματολόγια, εκθέσεις, ψηφιακές εργαλειοθήκες, ενημερωτικές ημερίδες, συνέδρια κά.) αλλά και πρόσβαση σε προωθητικό υλικό (π.χ. video, ενημερωτικά δελτία) μέσω της ιστοσελίδας του έργου.
  • Διευκόλυνση της συμμετοχής των τελικών χρηστών (π.χ. εκπαιδευόμενοι, εκπαιδευτές, επαγγελματίες που θέλουν να επικαιροποιήσουν τις δεξιότητές τους) μέσω των δραστηριοτήτων e-learning και ψηφιακής εκπαίδευσης (διαδικτυακά μαθήματα με στοιχεία ατομικής μάθησης).

Οι εταίροι σκοπεύουν να επικεντρωθούν σε υλικό που θα προσελκύσει τόσο άτυπους όσο και αδήλωτους εργαζόμενους στον τομέα της τυπικής (επίσημης) φροντίδας ηλικιωμένων. Το e-portfolio των ψηφιακών πόρων που θα αναπτυχθούν για τους εκπαιδευόμενους θα προσαρμοστεί κατάλληλα και θα προσφέρεται online για αυτοκαθοδηγούμενη και ατομική μάθηση. Όλο το εκπαιδευτικό υλικό θα διατίθεται δωρεάν μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας για όλους τους πολίτες που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για το περιεχόμενο του έργου, ενώ οι επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων θα έχουν μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να ανανεώσουν τις γνώσεις τους χωρίς να χρειάζεται να παρακολουθήσουν τις δια ζώσης εκπαιδεύσεις.

Η προσαρμογή των εκπαιδευτικών πόρων του έργου για ευρύτερες ομάδες-στόχου και ειδικά για μειονεκτούσες ομάδες με περιορισμένη δυνατότητα πρόσβασης στις εκπαιδεύσεις (π.χ. ενήλικες, μόνες μητέρες, άνεργοι επαγγελματίες φροντίδας ηλικιωμένων) πραγματοποιείται, επίσης, με στόχο να συμφωνεί με την πολιτική μας υπέρ της Ισότητας, της Διαφορετικότητας και της Συμπερίληψης.