Σχετικά με το έργο Eldicare
Identification of Skills needs and Training by Elder Caregivers

Ο λόγος για το Έργο Erasmus +: « Eldicare: Αντιστοίχιση δεξιοτήτων σε μια αυξανόμενη ευρωπαϊκή οικονομία της τρίτης ηλικίας» (Eldicare: Matching skills in a growing European Silver Economy) προκύπτει από τα τελευταία ευρήματα του CEDEFOP Πανόραμα Δεξιοτήτων (12/2016) σχετικά με την αναντιστοιχία των δεξιοτήτων στον τομέα της φροντίδας των ηλικιωμένων.

Η προσαρμογή σε μια κοινωνία που γηράσκει απαιτεί ενισχυμένες προσπάθειες από όλους για τη διατήρηση της διαρκούς κοινωνικής ένταξης των ηλικιωμένων. Απαιτεί επίσης τη δημιουργία φιλικών περιβαλλόντων προς την ηλικία, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης της προσβασιμότητας και προϊόντων και υπηρεσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους. Οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ) είναι επίσης σημαντικές καθώς επιτρέπουν την ολοκληρωμένη φροντίδα με επίκεντρο τον άνθρωπο, με μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την ανεξάρτητη διαβίωση.

Το Έργο μας στοχεύει να προσφέρει ένα μονοπάτι εξόδου από τη γκρίζα αγορά για τους άτυπους / αδήλωτους φροντιστές ηλικιωμένων, μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε εφαρμογές ΤΠΕ και υγείας, εκσυγχρονίζοντας τον τρόπο με τον οποίο παρέχεται η φροντίδα των ηλικιωμένων, σχεδιάζοντας δύο νέων βασισμένων στην αγορά προγραμμάτων σπουδών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτής της ειδικής δημογραφικής ομάδας, των οικογενειών και των οικείων τους.

Αποτελέσματα (Χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης για τη Διάδοση και μετάφραση στα Ισπανικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά)

 • Δομή διαχείρισης έργου
 • Συμφωνία εταιρικής σχέσης
 • Εγχειρίδιο εργασίας διαχείρισης έργων
 • Εκθέσεις Προόδου και τελικές εκθέσεις
 • Συναντήσεις του έργου
 • Εσωτερικός χώρος εμπιστευτικότητας του δικτυακού τόπου του έργου

Αποτελέσματα (Χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης για τη Διάδοση)

 • Σχεδιασμός και Παράδοση νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών
 • Επανεξέταση και μετονομασία της φροντίδας των ηλικιωμένων
 • Πιστοποίηση στους συμμετέχοντες

Πιθανός αντίκτυπος

 • Απόκτηση νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων
 • Δημιουργία μιας αλυσίδας αξίας μεταξύ των εταίρων
 • Δημιουργία καινοτόμων και εκσυγχρονισμένων προγραμμάτων σπουδών